Ponovno organiziramo izobraževanje spremljevalcev otrok z avtizmom

Na Zvezi NVO za avtizem Slovenije si že dlje časa prizadevamo, da bi otroci z avtizmom, ki potrebujejo spremljevalca zaradi težav s komunikacijo in slabših prilagoditvenih spretnosti, imeli pravico do stalnega spremljevalca oz. asistenta v vseh vzgojno izobraževalnih programih. Spremljevalec bi otrokom pomagal v vrtcu ali v šoli pri aktivnem družbenem vključevanju, s čimer bi jim bila v večji meri zagotovljena inkluzija. Ker so otroci z avtizmom v svojem prilagajanju in v komunikaciji drugačni od vrstnikov, potrebujejo strokovni delavci in asistenti specifična znanja za uporabo posebnih strategij dela z njimi. Zato smo člani Zveze NVO za avtizem Slovenije pripravili izobraževanje, ki je namenjeno spremljevalcem in asistentom, ki delajo z otroki z avtizmom v vrtcu ali v šoli. S pridobljenimi znanji bodo uspešneje premagovali vsakodnevne izzive pri svojem delu.

Izobraževanja se lahko udeležijo tudi vzgojiteljice, učiteljice ali svetovalne delavke v vrtcih in v šolah, ter osebe, ki so zaposlene kot osebni asistenti osebam z avtizmom z motnjo v duševnem razvoju.

Kotizacija

Kotizacija za izobraževanje je 270 eur na udeleženca, skupina šteje do 30 udeležencev. Če bo interes večji, bomo izvajali izobraževanje v več skupinah. Prijava je potrjena, ko je izvedeno plačilo kotizacije. V ceni 270 eur je vključeno celotno izobraževanje (predavanja, delavnice, supervizijska srečanja), gradivo, med dopoldanskim odmorom tudi kava in prigrizki, ter potrdilo, ki ga udeleženci prejmejo po zaključku celotnega izobraževanja (predvidoma  junija 2020).

Tisti udeleženci, ki si bodo izobraževanje plačali sami, imajo možnost, da plačajo kotizacijo v dveh obrokih:

 • 150 eur ob prijavi na izobraževanje
 • 120 eur najkasneje do 10. 3. 2020.

O izobraževanju

Celotno izobraževanje se bo izvedlo v 4 sklopih po 8 pedagoških ur predavanj in delavnic.  Izobraževanje bo potekalo v Hotelu Atlantida v Rogaški Slatini, dodatnih 8 ur izobraževanja pa bodo udeleženci opravili v obliki supervizijskih srečanj po SKYPE- u. Udeleženci bodo ob koncu izobraževanja prejeli potrdilo o izobraževanju za 40 urno izobraževanje s programom izobraževanja. V kolikor bodo v posameznem sklopu predavanj odsotni, bodo potrdilo prejeli za toliko ur, kolikor se bodo dejansko udeležili izobraževanja.

Za vsa dodatna vprašanja v zvezi z izobraževanjem smo vam na voljo na: barbara.znidarko@gmail.com.

Prijave

Prijave sprejemamo do zasedenosti prostih mest ali najkasneje do ponedeljka, 24. 2.2020. Program bomo izvedli, če bo dovolj prijavljenih udeležencev.

V primeru neudeležbe vračamo že plačano kotizacijo pod naslednjimi pogoji:

 • pisna odjava (na barbara.znidarko@gmail.com) do vključno 23. 2. 2020 – zadržimo 20 % kotizacije za manipulativne stroške odjave;
 • pisna odjava (na barbara.znidarko@gmail.com) od vključno 24. 2. 2020 dalje – zadržimo 50 % kotizacije za stroške odjave.

V primeru  odpovedi  izobraževanja s strani organizatorja povrnemo udeležencem  celotno že plačano kotizacijo. Pridružujemo si pravico do sprememb terminov izobraževanja zaradi višje sile (bolezni izvajalk ipd).

 

Prijavi se na program izobraževanja spremljevalcev otrok z avtizmom

Časovnica srečanj

8:30 do 9:00 – prihod udeležencev

9:00 do 10:30 – predavanje

10:30 do 10:45 – odmor

10:45 do 12:15 – predavanje

12:15 do 13:45 – odmor za kosilo

13:45 do 15:15 – predavanje

15:15 do 15:30 – odmor

15:30 do 17:00 – predavanje.

Program izobraževanja

 1. sklop: sobota, 29. 2. 2020
 2. sklop: sobota, 7. 3. 2020
 3. sklop: sobota, 14. 3. 2020
 4. sklop: sobota, 21. 3. 2020

Trajanje: od 9:00 do 17:00, 8 PU

Prijavi se na program izobraževanja spremljevalcev otrok z avtizmom

Pregled sklopov:

1. sklop: sobota, 29. 2. 2020
Trajanje: od 9:00 do 17:00, 8 PU

Izvajalki:

 • dr. Marta Macedoni-Lukšič, dr. med.
 • Janja Kranjc, univ. dipl. psih.

Vsebine:

Značilnosti spektroavtistične motnje (M. Macedoni – Lukšič)

 • predavanje (2 PU)
 • udeleženci pridobijo osnovne informacije o SAM, z vidika diagnostike, vzrokov in pogostosti pojavljanja; spoznajo osnovne značilnosti motnje in pogosto pridružene težave.

Vzpostavitev podpornega okolja za učenje otrok in mladostnikov s SAM (J. Kranjc)

 • predavanje z delavnico (3 PU)
 • Udeleženci spoznajo temeljne izzive, s katerimi se srečujejo otroci in mladostniki s SAM. Pridobijo razumevanje podpornega okolja kot okolja, ki posamezniku omogoča učenje veščin za premagovanje primanjkljajev, hkrati pa spodbuja razvijanje močnih področij in zagotavlja ustrezne podporne prilagoditve. Načrtujejo elemente podpornega okolja za posameznega otroka.

Sodelovanje z vzgojitelji, učitelj in starši, vloga asistenta v procesu vzgoje in izobraževanja (J. Kranjc)

 • predavanje (2 PU)
 • udeleženci se spoznajo z vlogo asistenta in s pomenom in oblikami komunikacije z ostalimi deležniki v procesu VIZ, s poudarkom na soudeležbi otroka v procesu načrtovanja, izvajanja in evalvacije dejavnosti.

Pričakovanja in vprašanja udeležencev (J. Kranjc)

 • razprava (1 PU)

udeleženci predstavijo svoja pričakovanja glede nadaljnjega izobraževanja in glede vloge asistenta. Pridobijo odgovore na svoja vprašanja in se spoznajo s konkretnimi primeri iz prakse.

2. sklop: sobota, 7. 3. 2020
Trajanje: od 9:00 do 17:00, 8 PU

Izvajalka:

 • Sabina Korošec Zavšek, prof. def.

Vsebine:

Drevo učenja

 • predavanje z delavnico (2 PU)
 • udeleženci spoznajo zakonitosti socialno – emocionalno – kognitivnega razvoja otroka po razvojnih stopničkah in pomen ter vlogo teh mejnikov, spoznajo kako ravnati, če ta razvoj ni potekal tipično. S pomočjo vprašalnika ocenijo doseganje razvojnih mejnikov za otroka, s katerim delajo. Pojavne znake za avtizem umestijo v sistem drevesa učenja, glede na razvojna obdobja otroka.

Senzorne težave otrok z avtizmom

 • predavanje z delavnico (3 PU)
 • udeleženci spoznajo posebne senzorne potrebe otrok s SAM ter ustrezne senzorne prilagoditve, jih poskušajo prepoznati pri otroku, ki ga obravnavajo na delovnem mestu, načrtujejo prilagoditve za tega otroka.

Razlikovanje med napadom trme in težavami v vedenju zaradi stiske (čustvene, senzorne – vzroki, ukrepanje

 • predavanje (1 PU)
 • udeleženci spoznajo svojo vlogo pri delu z otrokom s SAM, se naučijo razlikovati med otrokovim težavnim vedenjem povzročenim  zaradi trme ali zaradi čustvene ali senzorne  stiske in spoznajo ukrepe, kako se odzvati v primeru enega ali drugega vedenja.

Socialne veščine otrok

 • predavanje (1 PU)
 • udeleženci spoznajo pomen učenja socialnih veščin in nekaj praktičnih napotkov in primerov, kako otroke učiti socialnih veščin.

Odgovori na vprašanja

 • razprava (1 PU)
 • udeleženci dobijo odgovore na vprašanja in rešujejo konkretne primere iz prakse, ki jih pripravi izvajalka
3. sklop: sobota, 14. 3. 2020
Trajanje: od 9:00 do 17:00, 8 PU

Izvajalki:

 • dr. Ana Bezenšek, prof. spec. in reh. ped.
 • Sabina Korošec Zavšek, prof.def

Vsebine:

Analiza vedenja (A. Bezenšek)

 • predavanje z delavnico (2 PU)
 • udeleženci spoznajo metodo vedenjskega pristopa po načelih uporabne vedenjske analize. Ob ogledu videoposnetka urijo spretnost opazovanja in analiziranja vedenja otrok s SAM. Spoznajo metodo ocene funkcije vedenja, ključne tehnike preoblikovanja neželenega vedenja ter krepitve želenega vedenja.

Podporna in nadomestna komunikacija (A. Bezenšek)

 • predavanje z delavnico (2 PU)
 • udeleženci pridobijo znanje s področja prilagajanja komunikacije otrokom, ki ne uporabljajo govora kot sredstva sporazumevanja. Spoznajo različne načine spodbujanja komunikacije pri otrocih s SAM. V praktičnem delu se učijo ustvarjati komunikacijske priložnosti za otroke s SAM, spoznajo primere podpore otrokove komunikacije z namenom razvoja besednega govora ter primere nadomeščanja besednega govora z alternativno obliko komunikacije.

Delo s starši (Sabina Korošec Zavšek)

 • predavanje, delavnica (3 PU)
 • Udeleženci spoznajo mehanizme dobrega sodelovanja s starši in ozavestijo pomen lastnih vzorcev vedenja v tem dialogu.

Odgovori na vprašanja (Sabina Korošec Zavšek)

 • razprava (1 PU)

udeleženci dobijo odgovore na vprašanja in rešujejo konkretne primere iz prakse, ki jih pripravi izvajalka.

4. sklop: sobota, 21. 3. 2020
Trajanje: od 9:00 do 17:00, 8 PU

Izvajalka:

 • Barbara Žnidarko, prof. spec. in reh. ped.

Vsebine:

Priprava in uporaba strukture pri delu z otroki s SAM

 • predavanje z delavnico (3 PU)
 • udeleženci bodo spoznali različne načine kako načrtovati in pripraviti strukturo za otroke s SAM

Prepoznavanje značilnosti otrok s SAM

 • delavnica (1 PU)
 • udeleženci bodo v konkretnih primerih, ki jih bo pripravila izvajalka, iskali in prepoznavali značilnosti otrok s SAM

Situacijsko neustrezna vedenja – iskanje vzrokov in strategij reševanja

 • delavnica (1 PU)
 • udeleženci bodo v konkretnih primerih, ki jih bo pripravila izvajalka prepoznavali različne oblike neustreznih vedenj, iskali vzroke ter spoznavali različne strategije dela, ki so nam v pomoč pri spreminjaju/preprečevanju neustreznega vedenja

Fleksibilnost razmišljanja in vizualno zaznavanje

 • delavnica (1 PU)
 • udeleženci bodo v konkretnih primerih, ki jih bo pripravila izvajalka urili spretnost fleksibilnega razmišljanja in vizualnega zaznavanja ter spoznavali pomembnost le tega za otroke s SAM

Evalvacija izobraževanja, odgovori na vprašanja ter načrtovanje supervizij

 • razprava (2 PU)
 • udeleženci bodo evalvirali izobraževanje, ki so se ga udeležili, dobili odgovore na morebitna vprašanja, oblikovale se bodo skupine za supervizijska srečanja, prejeli bodo navodila za supervizijska srečanja na daljavo preko SKYP-a
Supervizijska srečanja na daljavo po SKYPE-u (marec, april, maj 2020) - 8 PU
3 srečanja na daljavo preko SKYP-a (3 x po 120 minut)  –  učenje na daljavo in spremljanje dela po opravljenem izobraževanju: izvajalke vodijo manjše skupine (cca 5 – 6 udeležencev), kjer imajo udeleženci možnost podati oceno, koliko in kako jim novo znanje koristi pri vsakodnevnem delu, imajo možnost postaviti vprašanja o problematiki pri delu z otrokom, z učitelji ali s starši, dobijo povratne informacije od mentorja ali od ostalih udeležencev. Za vsako  supervizijsko srečanje 2 udeleženca v skupini pripravita svoj primer, ki ga obravnava cela skupina. Koordinatorica pa vodi in usmerja pogovor vseh članov skupine, jih usmerja v iskanje ustreznih rešitev, naslanjajoč  se na predhodna predavanja.

Izvajalke izobraževanja:

doc. dr. Marta Macedoni-Lukšič, dr.med.
doc. dr. Marta Macedoni-Lukšič, dr.med. je specialistka pediatrije in doktorica znanosti. Do konca februarja 2013 je bila zaposlena na Pediatrični kliniki v Ljubljani kot vodja ambulante za avtizem. Od takrat dalje je zaposlena na Inštitutu za avtizem in sorodne motnje kot zdravnica specialistka in direktorica.  Od l.1995 dela z otroki in mladostniki z nevrološkimi in razvojnimi motnjami, zadnjih 12 let pa še posebej s tistimi, ki imajo spektroavtistične motnje. V letih 2004-2005 je bila Fulbrightova štipendistka na Univerzi Kalifornija, Davis, Inštitutu MIND, v Sacramentu, ZDA, kjer se je dodatno izobraževala in opravila tudi raziskovalno delo na področju avtizma. Po vrnitvi je začela na Pediatrični kliniki uvajati zdravstveno obravnavo za te otroke ter ustanovila neprofitni Zavod Inštitut za avtizem in sorodne motnje. V letih 2006-2008 je vodila delovno skupino za pripravo nacionalnih smernic za otroke z avtizmom pri Ministrstvu za zdravje RS. Od leta 2012 je nacionalna koordinatorka pri South-East European Autism Network (SEAN). V letih 2015-2016 je vodila projekt Več zdravja za otroke in mladostnike z avtizmom- ZORA, ki je bil sofinanciran s strani Norveškega finančnega mehanizma. Od l. 2014 je docentka za predmet Pediatrija na Medicinski fakulteti v Mariboru, predava tudi na Pedagoški fakulteti v Mariboru.
Sabina Korošec Zavšek
Sabina Korošec Zavšek je profesorica defektologije, ki že 30 let dela z otroki s posebnimi potrebami v vseh vzgojno izobraževalnih programih (učiteljica v posebnem programu, učiteljica v izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom, ravnateljica šole s prilagojenim programom, izvajalka dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami v vrtcu in v osnovni šoli). Že več kot desetletje posveča svoje strokovno delo otrokom z avtizmom in otrokom s težavami v vedenju. Več kot osem let je bila članica Komisije za usmerjanje in predsednica senata na Komisiji za usmerjanje. Izobražuje se  doma in v tujini. Opravila je osnovna izobraževanja iz metod ABA, Senzorna integracija in Brain Gym (iz uporabe te metode pri otroku z avtizmom je tudi diplomirala). Opravila je izobraževanja za uporabo metode nadomestne komunikacije PECS 1 in 2, ter izobraževanje za uporabo MNRI Integracija dinamičnih in posturalnih refleksov ter MNRI Integracija vseživljenjskih refleksov. V Zagrebu, Beogradu in v Washingtonu se je izobraževala za terapevtko Floortime in junija 2012 pridobila licenco za terapevtko 2. stopnje, marca 2017 pa še licenco Floortime terapevtke 3.stopnje. Na Norveškem, Švedskem in na Islandiji je preučevala oblike pomoči otrokom in odraslim z avtizmom v vseh starostnih obdobjih kot tudi njihovim družinam. Je ustanoviteljica in direktorica Centra za pomoč otrokom in staršem v Žalcu, kjer dnevno izvaja individualne terapije za otroke in starše otrok z avtizmom in s težavami v vedenju. Že od septembra 2009 organizira in vodi delavnice za učenje socialnih veščin za otroke z avtizmom in s težavami z vedenjem. Od julija 2014 vsako leto organizira in vodi tabor za učenje socialnih veščin za otroke z Aspergerjevim sindromom. Že več let predava strokovnim delavcem vrtcev in osnovnih šol ter staršem otrok s posebnimi potrebami. Prav tako je v projektu ZORA na fakulteti Alma Mater Europaea predavala za strokovne delavce in starše. Za strokovne delavce vrtcev in šol ter starše je trikrat organizirala Floortime konferenco, kjer sta predavala direktorja Floortime Centra iz Washingtona, Tim Bleecker in Jake Greenspan. Kot so-ustanoviteljica Zveze NVO za avtizem Slovenije in trenutno kot njena pod-predsednica si prizadeva za boljši položaj otrok in odraslih z avtizmom ter njihovih družin  v družbi. Vodi in koordinira projekt Strokovni center VSI na OŠ Glazija  v Celju, v okviru katerega tudi izvaja terapije za otroke in coaching za starše otrok s posebnimi potrebami.
mag. Janja Kranjc
mag. Janja Kranjc, magistrica znanosti in univerzitetna diplomirana psihologinja, deluje na področju dela z osebami s spektroavtistično motnjo od leta 2005. V teh letih se je kontinuirano izobraževala, tako v Sloveniji kot v tujini.

Kot strokovna sodelavka Centra za avtizem je v letih od 2005 do 2012 izvajala diagnostično oceno in programe za otroke, mladostnike in odrasle osebe s SAM. Izvajala je tudi izobraževanja za starše, strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, zdravstvu in socialnem varstvu ter potencialne delodajalce oseb s SAM. Deluje kot predsednica Društva za spodbujanje socialne vključenosti Tudi jaz, ki v okviru svojih dejavnosti izvaja podporne storitve za otroke in mladostniike s SAM in njihove družine na območju Posavja in Dolenjske. Društvo Tudi jaz je eden izmed aktivnih članov Vseslovenske zveze nevladnih organizacij za avtizem Slovenije, znotraj katere Janja Kranjc deluje kot predsednica strokovnega sveta. Pod okriljem Zveze je izvajala tudi usposabljanje asistentov za odrasle osebe s SAM.

Zaposlena je kot šolska svetovalna delavka, kjer v okviru svojega dela med drugim izvaja dodatno strokovno pomoč z učenci s SAM in nudi strokovno podporo učiteljem in staršem. Deluje tudi kot predsednica komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v okviru Zavoda RS za šolstvo, OE Novo mesto.

asist. dr. Ana Bezenšek, prof. spec. in reh. ped.
asist. dr. Ana Bezenšek, prof. spec. in reh. ped. je profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike in doktorica znanosti. V preteklosti je bila zaposlena na Univerzitetnem kliničnem centru (oddelek za otroško in mladostniško nevrologijo; Ambulanta za avtizem), sedaj dela na Inštitutu za avtizem (zavod za razvojno medicino, Ljubljana), kjer deluje na področju diagnostike in terapevtskih obravnav otrok s SAM, dela s starši in izobražuje zunanje strokovne delavce. V sklopu Inštituta za avtizem je aktivna s področja proučevanja avtizma, prav tako je sodelovala pri več projektih (Zgodnja terapija otrok z avtizmom (LDV-MOB-26/11), Intenzivni vedenjski pristop (IVP) po principih metode Uporabnega vedenjskega učenja – ABA (Applied Behavior Analysis) za otroke z avtistično motnjo,  MIT SUPPORT GROUP PROJEKT – Early Bird hope for families with  children with ASD in Slovenia (2014-2016) ter projekt ZORA – več zdravja za otroke in mladostnike z avtizmom in njihove družine v sklopu Norveškega finančnega mehanizma). V preteklosti je bila aktivna v vlogi organizatorke in vodje nacionalnih programov doživljajskih taborov za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju v okviru Zveze Sožitje, prav tako je opravila izobraževanja in delo tutorja na področju ABA (Applied Behavioral Analysis) terapije. Gostovala na tujih institucijah, kjer je pridobila dodatno znanje s področja avtizma (Treehouse school v Angliji, Ambitious about autism; The Pears National Centre for Autism Education), znanje vzdržuje z več letno supervizijo. Pridobila je dodatna znanja s strokovnega področja ABA terapije (Jodie Watson; Threehouse school, Ambitious about autism, London; Queensmill School, England; Rainbow School, England; Uvod v ABA, UK-YAP, Slovenija), ima licenco za uvajanje podporne nadomestne komunikacije PECS I., PECS II., licenco za izvajanje Early Bird – edukativno podporne skupine staršev otrok z MAS (Early Bird centre, South Yorkshire, England), udeležila se je seminarja s področja Strukturiranega poučevanja oseb z MAS po modelu TEACCH ter seminarja s področja razvojnega pristopa DIR/Floortime (Conference  Slovenia; Jake Greenspan, Tim Bleecker). Sodelovala je kot članica komisije za podiplomsko izobraževanje strokovnjakov Alma Mater Europea (projekt ZORA, Inštitut za avtizem) ter pri usposabljanju spremljevalcev in osebnih asistentov otrok in odraslih oseb s spektroavtistično motnjo pod okriljem Zveze. Doktorirala je na Pef Lj s področja izobraževanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov o vedenjskem pristopu za delo z otroki z motnjami avtističnega spektra. Na Pef Lj deluje kot zunanja sodelavka – asistentka za področje SRP. Aktivno sodeluje na mednarodnih znanstvenih konferencah in simpozijih. Ima izjemno željo in strast do raziskovanja in ustvarjanja na področju avtizma.
Barbara Žnidarko
Barbara Žnidarko, je profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike in na področju avtizma deluje  10 let. Prve izkušnje je začela pridobivati že v času študija kot prostovoljka na različnih taborih in delavnicah za otroke s SAM. V okviru svojega dela je kasneje izvajala individualne obravnave in pedagoško testiranje predšolskih otrok s SAM. Izkušnje ima tudi na področju dela s starši otrok s SAM na domu. Specifična znanja s področja SAM je pridobivala na različnih usposabljanjih doma in v tujini. Pridobila je znanja na področjih uporabe različnih pristopov, kot npr. TEACCH – filozofija strukturiranega poučevanja, PECS – nadomestna komunikacija s pomočjo izmenjave sličic, Floortime  – intervencijski pristop za spodbujanje interakcije, komunikacije in ustreznega vedenja, Senzorne integracije, Brain Gym, itd. V okviru projekta Zveze NVO za avtizem Slovenije je večkrat vodila delavnice za spremljevalce otrok s SAM. Je članica strokovnega sveta Zveze, predava različnim strokovnim delavcem vrtcev in osnovnih šol z namenom izboljšanja prepoznavanja značilnosti otrok s SAM ter učenja strategij dela, ki so za otroke s SAM zelo specifične. Zaposlena je na OŠ dr. Ljudevita Pivka na Ptuju. Kot mobilna specialna pedagoginja otrokom s težavami na učnem, vedenjskem in socialnem področju nudi dodatno strokovno pomoč.

Prijavi se na program izobraževanja spremljevalcev otrok z avtizmom

Morda vas zanima tudi:

Poslanica – 2. april, svetovni dan zavedanja o avtizmu

Poslanica – 2. april, svetovni dan zavedanja o avtizmu

»Osebe z avtizmom si svojih pravic ne znajo zagotoviti same, zato potrebujejo podporo skupnosti.« april Generalna skupščina OZN razglaša za – SVETOVNI DAN ZAVEDANJA O AVTIZMU Združeni narodi ob 2. aprilu 2020 še posebej opozarjajo, da se »postati odrasla oseba«...

Podporne skupine za starše na daljavo

Podporne skupine za starše na daljavo

Podporna skupina za starše na daljavo Situacija, v kateri smo se znašli, nas je presenetila in je nova za nas vse. Odrasli jo lažje razumemo kot otroci. Zavedamo se, da je nova situacija še težja za družine, kjer je prisoten avtizem. Sprememba rutine, manj priložnosti...

SAM – FON, brezplačna pomoč in svetovanje po telefonu

SAM – FON, brezplačna pomoč in svetovanje po telefonu

Spoštovani! V našem projektu Avtizem SAM z drugimi II smo predvideli tudi brezplačno pomoč in svetovanje po telefonu. V času karantene pa smo to obliko pomoči staršem otrok z avtizmom, mladostnikom in odraslim z avtizmom še dodatno obogatili z dodatnimi prostovoljnimi...

Zveza NVO za avtizem Slovenije

Tržaška cesta 2
SI-1000 Ljubljana

Kontakt

E-mail: zveza.avtizem@gmail.com

Spremljajte nas tudi na FB

Pin It on Pinterest

Share This