Postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami v ustrezne programe vzgoje in izobraževanja

Namen usmerjanja otrok s posebnimi potrebami

Če želimo, da se otrok uspešno vključevanje v proces vzgoje in izobraževanja potrebuje ustrezne programe vzgoje in izobraževanja ter različne oblike pomoči.

Več informacij o definiciji otrok s posebnimi potrebami, kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami ter zakonske podlage za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami najdete na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.

Potrebujete naš nasvet ali usmeritev?

Postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami

;

Predšolski otroci

V nekaterih primerih so starši otrok, ki nimajo zelo izrazitih posebnosti v razvoju, na te posebnosti ali težave pri otroku opozorjeni šele, ko se otrok vključi v vrtec.

Spet v drugih primerih pa so starši tisti, ki vzgojno-izobraževalno ustanovo opozorijo na posebnosti, ki jih pri svojem otroku opažajo ter iščejo nasvet in pomoč kako ukrepati, da bi svojemu otroku zagotovili pomoč in podporo, ki jo potrebuje.

Znanstvene študije na različnih področjih oz. za različne otroke s posebnimi potrebami ugotavljajo izreden pomen zgodnje obravnave, ki je ključna, če želimo otroku zagotoviti pogoje za optimalen razvoj vseh sposobnosti, ki jih ima.

Zato je pomembno, da v predšolskem obdobju ne odlašamo s pridobitvijo dodatne strokovne pomoči za otroke s primanjkljaji na različnih področjih. Naloga strokovnih delavcev v vrtcu je, da starše opozorijo na težave oz. odstopanja v razvoju, ki jih pri njihovem otroku opažajo. Staršem pa je potrebno ob tem dati čas, da informacije sprejmejo, kar lahko v nekaterih primerih traja tudi dlje časa.

Kako se lahko vzgojiteljice/vzgojitelji pripravijo na seznanitev staršev s posebnostmi, ki jih pri otroku opažajo ter informacije o tem, kako poteka postopek usmerjanja otroka.

Opazovanje vzgojiteljice/vzgojitelja v vrtcu

Pri svojem vsakodnevnem delu vzgojitelji opazujejo otrokovo vedenje v različnih dnevnih aktivnostih ter spremljajo njegov napredek. Zaradi izkušenj, znanja ter možnosti primerjave z drugimi otroki, lahko vzgojitelji hitro opazijo ali se otrok v svojem vedenju in funkcioniranju razlikuje od drugih otrok v njegovi starostni skupini.

Beleženje opažanj

Dobro je, da si vzgojitelji beležijo svoja opažanja, otrokove spretnosti in primanjkljaje na posameznih področjih. Prav tako je pomembno, da opazujejo katere aktivnosti/igre ima otrok rad ter katerim se morda izogiba.

Pogovor s starši

Ko vzgojitelj ugotovi, da otrok na enem ali več področjih odstopa od povprečnih sposobnosti ostalih otrok, ki so v enaki starostni skupini, je pomembno, da s tem seznani otrokove starše. Predlaga jim lahko tudi določene aktivnosti, ki jih lahko izvajajo z otrokom doma v domačem okolju.

Vključitev svetovalne službe

Vzgojitelji se v procesu identificiranja težav pri otroku pogosto obrnejo tudi na svetovalnega delavca, specialnega pedagoga ali logopeda v vrtcu. Ti strokovni delavci še dodatno preverijo različna področja razvoja pri otroku ter podajo svoje mnenje, pogosto zapišejo tudi poročilo o otroku, če ga imajo možnost večkrat opazovati oz. z njim individualno delati.

Pogovor s starši o postopku usmerjanja

 1. Napotitev staršev k osebnemu zdravniku (napotnica za psihologa, specialnega pedagoga, logopeda). Glede na otrokove posebnosti oz. primanjkljaje izberemo ustreznega strokovnjaka, ki bo najbolje znal oceniti na katerih področjih bo otrok potreboval dodatne spodbude in pomoč.
 2. Starši dobijo poročilo zunanjega strokovnjaka (ko starši obiščejo ustreznega strokovnjaka, jim le-ta po pregledu poda še pisno menjen sporočijo/prinesejo v vrtec).

Izpolnitev zahteve za začetek postopka usmerjanja

Starši ob pomoči strokovnih delavcev ali samostojno izpolnijo zahtevo za začetek postopka usmerjanja (obrazec). Včasih morajo starši otroka peljati na pregled na komisijo za usmerjanje.

Razgovor z otrokom in priprava poročila

Svetovalni delavec v vrtcu opravi razgovor z otrokom, vzgojitelj in morda drugi strokovni delavec (logoped, specialni pedagog, svetovalni delavec) pripravijo poročilo o otrokovem funkcioniranju v vrtcu.

Vrtec dobi povpraševanje o izpolnjevanju pogojev

Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalno ustanovo pošlje povpraševanje o tem ali otroku lahko zagotavljajo določeno količino ur dodatne strokovne pomoči ustreznega strokovnega delavca (npr. logopeda, socialnega pedagoga,  psihologa, specialnega pedagoga, ipd).

Starši prejmejo strokovno mnenje

Starši prejmejo domov strokovno mnenje, v katerem komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami določi katera so otrokova področja s primanjkljaji, pomoč katerih strokovnjakov potrebuje ter kakšen obseg pomoči bo otrok tedensko dobival. Če se starši s strokovnim mnenjem ne strinjajo, imajo možnost pritožbe 8 dni.

Otrok dobi odločbo Zavoda za šolstvo

Če se starši na strokovno mnenje komisije za usmerjanje ne pritožijo, potem komisija za usmerjanje izda odločbo o usmeritvi, ki jo prejmejo starši in vrtec.

Z odločbo o usmeritvi se opredeli o:

 • vzgojno-izobraževalnih potrebah otroka,
 • programu vzgoje in izobraževanja, v katerega se otroka usmerja,
 • vzgojno-izobraževalnem zavodu, v katerega se bo otrok vključil,
 • datumu vključitve v program ali vzgojno-izobraževalni zavod,
 • obsegu, obliki ter izvajalcu posamezne oblike dodatne strokovne pomoči,
 • pripomočkih, prostoru in opremi ter drugih pogojih, ki morajo biti zagotovljeni za vzgojo in izobraževanje,
 • začasnem ali stalnem spremljevalcu,
 • zmanjšanju števila otrok v oddelku glede na predpisane normative,
 • roku preverjanja ustreznosti usmeritve,
 • pravicah, za katere tako določa poseben zakon.

Priprava individualiziranega programa

V roku 30 dni od vključitve otroka v program, mora strokovna skupina v vrtcu pripraviti individualiziran program. V individualiziranem programu se po zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami opredeli:

 • cilji in oblike dela na posameznih vzgojno-izobraževalnih področjih,
 • strategije vključevanja otroka s posebnimi potrebami v skupino,
 • potrebne prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, doseganju standardov in napredovanju,
 • uporaba prilagojene in pomožne izobraževalne tehnologije,
 • izvajanje fizične pomoči,
 • izvajanje tolmačenja v slovenskem znakovnem jeziku,
 • prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji,
 • časovna razporeditev pouka,
 • veščine za čim večjo samostojnost v življenju (prilagoditvene spretnosti) in načrt vključitve v zaposlitev.

V pripravo in spremljanje individualiziranega programa morajo biti vključeni starši ter otrok s posebnimi potrebami, upoštevaje njegovo zrelost in starost.

Zapis evalvacije napredka otroka

Individualiziran program je potrebno najmanj v vsakem vzgojno-izobraževalnem obdobju evalvirati in ga po potrebi spremeniti.

Predšolski otroci se po zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami lahko vključijo v:

 • program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo,
 • prilagojen program za predšolske otroke.
;

Šolski otroci

Postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami v času osnovnošolskega izobraževanja je enak kot v predšolskem obdobju.

Šolski otroci se po zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami lahko šolajo v naslednjih programih:

 • vzgojno-izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo,
 • prilagojenih programih vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim standardom,
 • prilagojenih programih vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom,
 • posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in drugih posebnih programih (v nadaljevanju posebni program vzgoje in izobraževanja),
 • vzgojnih programih.

Želimo vam ponuditi vse informacije in odgovore na vaša vprašanja o avtizmu in Aspergerjevem sindromu.

Zveza za avtizem Slovenije

Ulica Ivanke Uranjek 1
SI-3310 Žalec

Kontakt

E-mail: zveza.avtizem@gmail.com

Spremljajte nas tudi na FB

Pin It on Pinterest