Na pobudo Zveze za avtizem je ponovno vložen predlog za spremembo 10.člena ZUOPP, ki znova ureja pravico otrok s posebnimi potrebami (ne le otrok z avtizmom) do stalnega spremljevalca. Marca 2021 smo problem predstavili dvema strankama. Odzvala se je stranka LMŠ, ki nas je povabila na srečanje 22.marca 2021. Prisluhnili so problematiki in aprila 2021 vložili predlog za spremembo ZUOPP.
Z namenom, da bi sprememba tega ZUOPP le bila sprejeta, smo 8.6.2021 obiskali tudi poslanko stranke NSI, Ivo Dimic, predsednico odbora za izobraževanje v državnem zboru in ji na enournem srečanju podrobno predstavili problematiko otrok z avtizmom in ji prav tako predstavili naše predloge. S prošnjo, da njihova stranka podpre predlagane spremembe ZUOPP smo se poslovili v pričakovanju seje odbora za izobraževanje, ki bo v sredo, 16.6.2021.

Predlog spremembe Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP)  – argumenti ZA spremembo ZUOPP

Sedanja dikcija obstoječega Zakona ZUOPP se glasi:

Četrti odstavek 10. člena ZUOPP navaja, da se dolgotrajno bolnim otrokom, slabovidnim otrokom oz. otrokom z okvaro vidne funkcije, otrokom z avtističnimi motnjami in otrokom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami lahko izjemoma dodeli začasni spremljevalec na podlagi kriterijev, ki jih določi minister.

Glavni razlog za spremembo obstoječega Zakona ZUOPP:

Nekateri otroci z avtizmom potrebujejo stalnega spremljevalca ves čas prisotnosti v vrtcu ali v šoli. Ob sebi potrebujejo stalno osebo, ki ima poleg formalne izobrazbe pridobljeno še dodatno izobrazbo s področja dela z otroki z avtizmom. Ker obstoječi Zakon ZUOPP zdaj ne ureja pravice do stalnega spremljevalca/asistenta, mnogi otroci z avtizmom razvijejo sekundarne težave, kot so šolska anksioznost ali fobija, posledično odsotnost od pouka, motnje hranjenja, depresija, tudi poskus samomora.

 Naš predlog za spremembo Zakona ZUOPP

Želimo in predlagamo, da se pravno – formalno uskladijo in dopolnijo pravni akti, ki se nanašajo na spremljevalce / asistente otrok z avtističnimi motnjami, in sicer:

V 10. člen ZUOPP naj se zapiše, da se otrokom z avtističnimi motnjami  (in drugimi motnjami, ki jih navaja 4. alineja 10. člena) dodeli stalni spremljevalec v vseh vzgojnoizobraževalnih programih (v vrtcu, v osnovni in v srednji šoli), skladno s kriteriji za dodelitev stalnega spremljevalca, kar bo v praksi pomenilo, da bodo imeli otroci možnost, ob v naprej jasnih in strokovno postavljenih kriterijih, pridobiti pravico tudi do stalnega spremljevalca v vseh izobraževalnih programih (v vrtcu, v osnovni in v srednji šoli), ki bo sistematizirano delovno mesto kar bo v praksi pomenilo eno osebo za enega otroka, ki je predhodno pridobila znanja za spremljevalca otroka z avtizmom (značilnosti avtizma, vloga spremljevalca).

Vloga spremljevalca otroka z avtizmom ni vezana zgolj na fizično pomoč, ampak na pomoč pri vseh vzgojno-izobraževalnih aktivnostih (obvezni in razširjeni program),  v socialni interakciji in komunikaciji z vrstniki in odraslimi, pri vključevanju v vodene aktivnosti, kot pomoč otroku pri reševanju problemov znotraj skupine, spremstvo v šolskih dejavnostih v in izven šole, spremljevalec poskrbi za umik iz skupine, kadar otrok potrebuje miren kotiček.

S to spremembo Zakona ZUOPP bi Republika Slovenija končno zagotovila otrokom z avtizmom strokovne, premišljene in v korist otrok v vseh vzgojno-izobraževalnih programih enake možnosti do izobraževanja, ki jim pripadajo po ustavi, a so jim sedaj še vedno kršene. Predlagamo, da naj bodo spremljevalci/asistenti osebe, ki imajo ustrezno formalno izobrazbo – kar naj določi MIZŠ v podzakonskih aktih in v sistemizaciji delovnega mesta – poleg te ustrezne formalne izobrazbe, naj opravijo še dodatno izobraževanje iz avtizma, ki naj ga organizira MIZŠ ali ZRSŠ, izvajajo pa strokovnjaki z referencami in znanjem o avtizmu.

Dne 27. 5. 2021 je Vlada Republike Slovenije (vlada) podala mnenje na predlog spremembe Zakona ZUOPP. V pričujočem dokumentu podajamo argumentirane strokovne pripombe in ugovarjamo na vladno mnenje.

Naj uvodoma poudarimo, da v Zvezi za avtizem Slovenije ugovarjamo mnenju vlade še posebej zaradi strokovnega poznavanja problematike strokovnjakov vključenih v Zvezo, ki imajo večletne, nekateri med njimi tudi več kot 30 letne neprecenljive izkušnje, in sicer:

 • v vzgoji in izobraževanju poznajo sistem zelo podrobno in natančno, saj njihove izkušnje vključujejo različna dela v izobraževalnem sistemu, in sicer  kot učiteljice v rednih programih, v šolah s prilagojenimi programi, kot ravnateljice šol s prilagojenimi programi,
 • kot članice KUOPP (Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami), vodje senata v tej komisiji,
 • kot izvajalke DSP v redni osnovni šoli,
 • kot šolske svetovalne delavke,
 • kot vodje projekta Mreže strokovnih centrov,
 • kot svetovalke staršem in terapevtke otrokom z avtizmom,
 • kot predavateljice s področja posebnih potreb otrok strokovnim delavcev vrtcev in šol ter staršem (od 1500 do 2000 udeležencev letno),
 • kot vodje in izvajalke projekta Avtizem SAM z drugimi II, ki poteka v okviru Ministrstva za zdravje.

Mnenje vlade št. 1

Vlada je zapisala, da so bili stalni spremljevalci vpeljani v sistem pomoči otroku v obliki fizične pomoči – ta pravica je zakonsko urejena samo za težko in težje gibalno ovirane otroke ter slepe otroke, ki so vključeni v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki jo izvajajo ti. redne osnovne šole v času izvajanja rednega in razširjenega programa osnovne šole ali izvajanja organiziranega izobraževalnega dela v srednji šoli.

Ugovor, oz. naše pojasnilo mnenja vlade, št. 1:

Otrokom z avtizmom pravica do stalnega spremljevalca zakonsko ni urejena. Trenutna zakonodaja jim omogoča samo začasnega spremljevalca. 

Obrazložitev razlikovanja med stalnim in začasnim spremljevalcem

Stalnega spremljevalca šola sistemizira  in zaposli. Začasnega spremljevalca, ki ga trenutno veljavna zakonodaja omogoča otrokom z avtizmom pa šola ne zaposli, ampak ga poišče med svojimi zaposlenimi, če imajo čas in kadar imajo čas, kar pomeni, da je to enkrat ena oseba, drugič druga, včasih pa nobena oseba, kar za otroke z avtizmom ni sprejemljivo. Obseg te pomoči ni predpisan. Delovno mesto ni sistemizirano in ni plačano.

V Pravilniku o dodatni strokovni pomoči in v kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, so opredeljeni tudi kriteriji za dodelitev  le ZAČASNEGA  spremljevalca, o čemer odloča Komisija za usmerjanje.

Mnenje vlade št. 2

Vlada navaja, da v posebnih programih vzgoje in izobraževanja ni spremljevalcev za otroke z avtizmom, ker naj bi tam otrokom zagotavljali pomoč varuhinegovalci.

Ugovor na mnenje vlade št. 2

Iz osebnih izkušenj strokovnih sodelavk trdimo, da varuh – negovalec veliko delovnega časa porabi za osebno higieno otrok (previjanje, oblačenje, obuvanje), za toaletni trening otrok in za hranjenje gibalno oviranih otrok. Gre za otroke, ki večinoma ne govorijo, so lahko tudi gibalno ovirani, torej za otroke, ki resnično potrebujejo veliko fizične pomoči. Tako ostane zelo malo časa, da bi varuh – negovalec opravljal sočasno še delo spremljevalca otroku z avtizmom, ki potrebuje pomoč na področju socialne komunikacije in socialne interakcije, vedenja, interesov in aktivnosti.

V posebnem programu so pogosto otroci z avtizmom, ki ne govorijo in potrebujejo nadomestno komunikacijo s sličicami, za njihovo aktivno uporabo je dnevno potrebno veliko vaje – za kar pa potrebuje otrok z avtizmom stalno osebo, ki se bo, ob ustrezno usposobljenem strokovnem delavcu, tega naučila. Otroci z avtizmom, zaradi drugačnega nevrološkega delovanja njihovih možganov, pogosto ne razumejo situacije, v kateri so, zaradi tega imajo izbruhe jeze, ki se kažejo kot agresija ali avtoagresija, kričanje ipd. Tak otrok ima te primanjkljaje in svoje posebne potrebe ves čas bivanja v šoli, tudi takrat, ko varuh – negovalec previja ali hrani druge otroke v oddelku.

Opozarjamo tudi, da varuhi – negovalci praviloma tudi niso ustrezno usposobljeni za delo spremljevalca otroku z avtizmom, saj imajo zahtevano V. stopnje izobrazbe in ne dodatnega znanja s področja avtizma. Opozarjamo tudi, da je v zgornji trditvi vlada v nasprotju s svojo trditvijo, saj vlada v svojem mnenju trdi, da  ta stopnja izobrazbe za stalnega spremljevalca otrokom  z avtizmom ne zadostuje.

Opozarjamo, da tudi v posebnem programu vzgoje in izobraževanja nekateri otroci z avtizmom potrebujejo stalnega spremljevalca. Še posebej je to pomembno ob vstopu v šolo s posebnim programom, da se ne razvijejo negativni vedenjski vzorci, saj s spremljevalcem preprečimo neustrezno vedenje, ki se pri otroku, ki je fizično močan potem  v mladostniški dobi, pogosto konča z različnimi pomirjevali. Z ustrezno obravnavo otroka z avtizmom že v predšolskem obdobju in ob vstopu v posebni program vzgoje in izobraževanja lahko neustrezno vedenje preprečimo.

Izkušnje iz tujine kažejo, da se v primerljivih oddelkih lahko uspešno dela samo na ta način. V primerljivih oddelkih je zelo pogosto skoraj enako število odraslih oseb kot otrok, še zlasti v prvih letih otrokove vključitve v vzgojno-izobraževalni sistem. Kasneje se ta pomoč postopoma opušča, ker otrok s pomočjo spremljevalca pridobiva na samostojnosti.

 Mnenje vlade št. 3

Mnenje vlade navaja, da fizična pomoč spremljevalca za otroke s posebnimi potrebami, ki niso gibalno ovirani ali slepi, ni ustrezna, saj ob sebi potrebujejo strokovno usposobljenega asistenta z ustrezno izobrazbo in znanji.

Ugovor na mnenje vlade št. 3

Vlada prihaja v nasprotje s svojimi lastnimi trditvami – in sicer večkrat opozori, da je zelo pomembna ustrezna izobrazba stalnega spremljevalca, ker ne gre zgolj za fizično pomoč otroku in da novi Zakon ZUOPP ne bo doprinesel k tej rešitvi.

S to trditvijo se odločno ne strinjamo, saj je v predlogu novele Zakona ZUOPP v obrazložitvi jasno napisano (III. poglavje, 1. odstavek):

“Tako bodo po novem do spremljevalca lahko upravičeni tudi otroci s posebnimi potrebami, ki potrebujejo stalno ali začasno pomoč in le-ta ni povezana zgolj s fizično pomočjo.«

Tako ni res, da novela Zakona ZUOPP – 1b ne predvideva ustrezne rešitve s tega vidika. Prav nasprotno, novela Zakona ZUOPP končno doprinaša k ustrezni rešitvi.

 Mnenje vlade št. 4

V nadaljevanju se vladno mnenje dotika predšolske vzgoje, kjer navaja, da je za otroke, ki potrebujejo v vrtcu spremljevalca, ustrezno poskrbljeno. Vlada navaja, da je otrokom v vrtcu zagotovljena fizična pomoč.

Ugovor na mnenje vlade št. 4

Informacije staršev s terena so v popolnem nasprotju s trditvijo vlade.

Primer otroka z več motnjami: otrok z motnjo sluha in hkrati motnjo avtističnega spektra, ki ne govori in pri katerem se uvaja nadomestna komunikacija s sličicami, ni upravičen do stalnega spremljevalca samo zato, ker je vključen v prilagojen program za predšolske otroke. Bi pa po strokovni presoji  strokovnjakov, ki izvajajo  strokovno podporo otroku, stalnega spremljevalca ta otrok nujno potreboval.

Glede vladnih navedb, da vrtci zagotavljajo otrokom z avtizmom fizično pomoč znova opozarjamo, da to ni sprejemljivo, saj se sedaj, ker to ni zakonsko urejeno, zaposlujejo na to delovno mesto v vrtcih in šolah ravno osebe z neustrezno stopnjo in smerjo izobrazbe (osebe s V. stopnjo izobrazbe, brez ustreznega dodatnega znanja).

Torej, vlada navaja kot urejeno nekaj, na kar sama opozarja da ni urejeno, hkrati očita noveli Zakona ZUOPP -1b, da tega ne ureja – prav novela pa bi to področje uredila. Vlada tako prihaja v nasprotje z lastnimi navedbami.

 

Naj pojasnimo, da sedanji ZUOPP ureja pravice otrok s posebnimi potrebami, in ne ureja kadrovskih zadev (tudi za druge pravice otrok s posebnimi potrebami to ni zapisano v samem ZUOPP). Kriterije za dodelitev pravic otrokom s posebnimi potrebami, kot tudi pogoje za posamezna delovna mesta, ustrezno urejajo drugi podzakonski akti.

Mnenje vlade št. 5

Vladno mnenje se v nadaljevanju sklicuje na projekte, in sicer pilotni projekt »Mreža strokovnih centrov«, Zaposlovanje asistentov in druge.

Ugovor na mnenje vlade št. 5

Tudi nekateri naši strokovni sodelavci so bili del  projekta Mreža strokovnih centrov  in ga zelo dobro poznajo. Projekt Mreža strokovnih centrov  je bil zelo dober, sicer pa nima z reševanjem vprašanja stalnih spremljevalcev, ki ga naslavlja 10. člen ZUOPP in predlog za spremembe ZUOPP nič skupnega.

V projektu se je zagotovo ponudilo zelo veliko prepotrebne strokovne pomoči strokovnim delavcem, staršem, otrokom in drugim vladnim in nevladnim organizacijam.

V projektu pa zagotovo noben od desetih vključenih centrov ni  izvajal stalnega spremstva otrokom s posebnimi potrebami.

Zato se sprašujemo, s kakšnimi resničnimi nameni se tema Mrežnih strokovnih centrov sploh vključuje v vsebino razprave o noveli Zakona ZUOPP. Bojimo se, da gre za namerno ali nenamerno zavajanje in odmikanje od poglavitne teme urejanja pravic otrokom s posebnimi potrebami vezane za stalnega spremljevalca.

Tudi ostali navedeni projekti nimajo z reševanjem problematike stalnega spremljevalca nič skupnega, razen Projekta Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih Zavodih (2017/2018), kjer se je zaposlilo 200 mladih iskalcev zaposlitve s področja vzgoje in izobraževanja.

Zakaj se praska zaposlovanja asistentov iz leta 2017 / 2018 ni ohranila in postala del javnega sistema? Otroci z avtizmom imajo težave, ki izvirajo iz njihovih razvojnih primanjkljajev ves čas, ne samo v času izvajanja projektnih programov. Pravica otrok do ustrezne obravnave je veliko preveč pomembna zadeva, da bi jo naključno prepuščali projektom in mora biti zakonsko urejena in sistemizirana. 

Mnenje vlade št. 6

Po mnenju vlade novela ZUOPP -1b ne rešuje problema v celoti (predvsem vlada očita predlogu neustrezno izobrazbo spremljevalcev).

Ugovor na mnenje vlade št. 6

Z nesprejetjem novele ZUOPP – 1b, bi ustavne pravice otrok s posebnimi potrebami ostale grobo kršene. V kolikor se vlada ne strinja s predlogom, ker po njenem mnenju ne rešuje problema v celoti (predvsem očita predlogu neustrezno izobrazbo spremljevalcev), predlagamo, da vlada v dogovoru s predlagateljem novele ZUOPP-1b z amandmaji uredi ta del zakona, oziroma naloži nalogo pristojnemu ministru, da to uredi s podzakonskimi akti. Vlada naj sistemizacijo uredi v zato določenih podzakonskih aktih, kjer naj  sistemizira delovno mesto  spremlje­valec/asistent, in v podzakonskih aktih določi ustrezno stopnjo izobrazbe in določi zahtevana dodatna znanja te osebe.

Strinjamo se, da spremljevalci otrok z avtizmom potrebujejo dodatna znanja, saj jih tudi sami že vrsto let uspešno usposabljamo. Usposabljanje spremljevalcev poteka v okviru projekta, ki ga financira Ministrstvo za zdravje, ali pa poteka samoplačniško.

Mnenje vlade št. 7

Vlada (MIZŠ) navaja, da je prisluhnilo težavam šol in je pristajalo k reševanju perečega problema zaposlovanja stalnih spremljevalcev v obliki soglasij za dodatne zaposlitve.

Ugovor na mnenje vlade št. 7

Za to potezo, kjer je prišlo do zaposlitev stalnih spremljevalcev, se MIZŠ zahvaljujemo, bi pa v zvezi s tem nujno opozorili na vrsto pomembnih perečih zadev:

 • Po naših vedenjih in izkušnjah, ki izhajajo iz pogovorov z mnogimi starši in šolami, MIZŠ odobri dodatno zaposlitev samo, če otrok ogroža sebe ali druge. Takšna drža MIZŠ je absolutno strokovno neustrezna, saj otroci z avtizmom potrebujejo stalne spremljevalce predvsem zaradi zdravega psiho-socialnega razvoja, kajti nekateri otroci z avtizmom potrebujejo stalnega spremljevalca praviloma zaradi zmernih ali težjih primanjkljajev v komunikaciji, vedenju in socializaciji, zato je zanje stalni spremljevalec nujno potreben.
 • Drugi del ugovora se nanaša na arbitrarnost odločanja MIZŠ o pravici otrok z avtizmom do stalnega spremljevalca, ki je netransparentno in velikokrat bolj izjema. MIZŠ na podlagi vloge šole izjemoma odobri šoli dodatno zapo­slitev spremljevalca, vendar kriteriji za tovrstne arbitrarne odločitve niso javno znani. MIZŠ se odloča brez javno znanega tima strokovnjakov iz tega področja. Sprašujemo se, kdo so osebe, ki na MIZŠ sprejemajo tovrstne odločitve in ali imajo ustrezno smer in stopnjo izobrazbe ter praktične izkušnje s tega področja?
 • Naslednja stvar, na katero tudi opozarjamo pri sedanjem načinu zaposlovanja stalnih spremljevalcev je, da delovno mesto stalnega spremljevalca otroku z avtizmom ni sistemizirano, kar v praksi pomeni, da:
 • ni določena zahtevana izobrazba in dodatna znanja s področja avtizma (na kar MIZŠ samo opozarja, da je potrebno urediti) in bi se z novelo ZUOPP – 1b to tudi uredilo,
 • spremljevalci imajo zelo nizko plačo, zato so nezadovoljni in delovno mesto zapustijo, če se jim ponudi boljša zaposlitev,
 • pogosto so zaposleni za določen čas, od septembra do junija,
 • ravnatelji morajo vsako šolsko leto znova zaprositi za to dodatno zaposlitev.
 • Ker ravnatelji ne vedo, ali bo MIZŠ v naslednjem ali naslednjih šolskih letih to zaposlitev še odobrilo, ne vlagajo v znanje tega kadra – razen v primeru brezplačnih izobraževanj, ki jih izvajamo na Zvezi.
 • Za otroke z avtizmom žal to pomeni, da se te osebe pogosto menjajo, kar pa je z vidika njihovega razvoja povsem neustrezno.

 

Mnenje vlade št. 8

Vlada navaja povečanje stroškov, in sicer navaja znesek  186.407.400,00 eur letno. Navaja tudi, da je strošek povprečne zaposlitve spremljevalca, ki je v  25. plačnem razredu (začetni je 19. plačni razred), 20.100,00 eur letno.   Enostaven izračun pokaže vladno oceno, da bo letno okoli 9274 otrok potrebovalo stalnega spremljevalca.

Ugovor na mnenje vlade št. 8

Navajanje številke 9274 spremljevalcev letno je po naši oceni veliko pretiravanje in zavajanje, ki ne temelji na nobenih statističnih podatkih, saj jih v Sloveniji niti ne merimo.

Seveda bodo nekateri starši vlagali vloge za dodelitev stalnega spremljevalca – nenazadnje je to njihova legitimna  pravica. Zato pa je pomembno, da podzakonski akti uredijo strokovno postavljene kriterije, ki transparentno in jasno določajo, kateremu otroku pripada stalni spremljevalec, o čemer naj odločajo člani Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ki jo sestavljajo eksperti (specialni pedagog, psiholog, zdravnik, v razširjeni obliki pa tudi logoped, pedopsihiater in drugi). O otroku podajo pisno strokovno mnenje tudi zunanje institucije, kjer je otrok obravnavan in seveda vrtec ali šola, kamor je otrok vključen. V tako delujočem sistemu, bi bila zagotovljena ustavna pravica otrok z avtizmom do zagotavljanja enakopravnega šolanja in vključevanja v družbo.

Mnenje vlade št. 9

MIZŠ navaja, da pripravljajo celovito zakonsko spremembo.

Ugovor na mnenje vlade št. 9

V zvezi s to izjavo, je žal naša izkušnja z MIZŠ takšna, da podobne navedbe poslušamo že več kot 7 let. Na to temo smo v tem času organizirali dve odmevni konferenci:

 1. Deseti april 2014: Vseslovenska iniciativa za enake možnosti oseb z avtizmom, v dvorani Smelt v Ljubljani, 400 udeležencev, kjer smo med drugimi na okrogli mizi gostili tudi varuhinjo človekovih pravic, vodjo Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami na Zavodu RS za šolstvo, Ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; ministra za izobraževanje, znanost in šport in druge goste.
 2. Drugi april 2019: Nacionalna konferenca o avtizmu, v dvorani Smelt v Ljubljani, 400 udeležencev. Gostje treh okroglih miz so bili: varuh človekovih pravic, g. Peter Svetina, Agata Zupančič, podsekretarka v direktoratu za javno zdravje na MZ, doc. dr. Marta Macedoni Lukšič, dr. med., asist. dr. Jerneja Maček, dr. med., spec. otr. in mlad. psihiatrije, Breda Šušteršič, dr. med. spec. ped., Aleksandra Jeličić, univ. dipl. psih., spec. klin. psih., mag. Mateja Šilc, prof. def. za osebe z motnjami sluha in govora, Suzana Odžić, mama dveh otrok z avtizmom; minister dr. Jernej Pikalo, Jelena Horvat, univ. dipl. soc. ped., Alenka Werdonig, dipl. psih., mag. Nina Ana Jäger, pravnica in mediatorka, Vesna Nemec, vzgojiteljica v SOOAM, Barbara Vetrih Bolčina, prof. mat. in fiz., mama treh otrok z avtizmom; državna sekretarka  na MDDSZ ga. Breda Božnik, Nejc Pogačar, študent, oseba z avtizmom, Aljaž Koželj, diplomiran ekonomist, oseba z avtizmom, Nastja Trtnik, ekonomski tehnik, oseba z avtizmom, ga. Majda, mama odrasle osebe z avtizmom, g. Goran Šarac, oče odrasle osebe z avtizmom in Nevenka Nakrst, univ. dipl. psih., CTA-P.

V tem obdobju sedmih let smo opravili številne pogovore z aktualnimi ministri za izobraževanje  ali državnimi sekretarji na MIZŠ in do sedaj ustrezne rešitve MIZŠ še vedno ni predlagalo in ni uredilo.

Zaradi vseh zapisanih razlogov, sprejetje novele ZUOPP- 1b zagotavlja nujno pravico, saj prinaša otrokom z avtizmom in tudi drugim otrokom s posebnimi potrebami enake možnosti za izobraževanje, ki je sedaj nimajo.

 

V kolikor novela ZUOPP ne bo sprejeta, se bodo starši otrok z avtizmom prisiljeni poslužiti ustavne presoje ZUOPP, saj so z dosedanjo zakonsko ureditvijo kršene temelje ustavne pravice otrok do enakih možnosti za izobraževanje.

 

Od države članice EU, kar Slovenija je, se pričakuje, da bo o tako pomembnih zadevah, kot so zdravje, vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami odločala stroka in modra politična presoja, zato pozivamo poslanke in poslance državnega zbora kot izvoljene  predstavnike ljudstva, da  glasujete ZA novelo Zakona ZUOPP – 1b, ki ga je že podprla stroka, da se končno odpravijo dolgoletne krivice, ki se zaradi te dosedanje zakonske neurejenosti dogajajo otrokom s posebnimi potrebami v naši domovini.

Zahvaljujemo se vam, ker ste prisluhnili našim argumentom.

Zveza nevladnih organizacij za avtizem Slovenije – pobudnica za spremembo ZUOPP

*Zagovorništvo je ena od pomembnih nalog Zveze za avtizem v projektu Avtizem SAM z drugimi II, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje.

 

 

Pin It on Pinterest

Share This