Spoštovani!

Vabimo vas k prijavi na 40 urno strokovno usposabljanje z naslovom – Podpora otrokom in mladostnikom z avtizmom 

Program je objavljen v

Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja
in usposabljanja strokovnih delavcev
v vzgoji in izobraževanju- KATIS 2023 2024 

Ciljna skupina:

Pomočnik/ca vzgojitelja/ice predšolskih otrok, Vzgojitelj/ica predšolskih otrok, Učitelj/ica v prvem
obdobju osnovne šole, Drugi/a učitelj/ica v prvem razredu osnovne šole, Učitelj/ica v jutranjem
varstvu/oddelkih podaljšanega bivanja, Učitelj/ica individualne in skupinske pomoči v osnovni šoli,
Učitelj/ica dodatne strokovne pomoči v osnovni šoli, Učitelj/ica izbirnih predmetov v osnovni šoli,
Organizator/ka v osnovni šoli, Učitelj/ica v glasbeni šoli, Učitelj/ica za otroke s posebnimi
potrebami.

Cilj usposabljanja:

Udeleženci pridobijo strokovno znanje in kompetence s področja zagotavljanja učinkovite podpore
otrokom in mladostnikom z avtizmom; kompetence pridobijo preko predavanj in analize lastnih
konkretnih primerov.

Rok za prijavo: do 28.9.2023. Prijavite se preko sistema Katis. Naše izobraževanje najdete v katalogu na strani 262. 

Trajanje usposabljanja:  40 ur, od 5.10.2023 do 26.3.2024. 

Kraj usposabljanja: na daljvo (ZOOM) 

Metode in oblike dela: predavanja, analize, razprave, supevzijska srečanja. 

Kotizacija: 230 eur. 

Predavateljice:

Sabina Korošec Zavšek, Patricija Lovišček, mag. Janja Kranjc, Barbara Žnidarko. 

Vsebina:

Značilnosti otrok/mladostnikov z avtizmom (prepoznavanje, vzroki, pogostost pojavljanja,
osnovne značilnosti). Izvedba na daljavo: 5.10.2023 od 17:00 do 18:45 in 12.10.2023 od
17:00 do 18:30 – Lovišček Patricija

Drevo učenja; pomen doseganja razvojnih mejnikov v razvoju otroka z avtizmom (razvojni
mejniki socialno kognitivno emocionalnega razvoja; kako podpreti otroka v razvoju mejnika,
ki ga še ni dosegel). Izvedba na daljavo: 19.10.2023 od 18:00 do 19:30. – Korošec Zavšek
Sabina

Senzorne težave otrok z avtizmom (posebne senzorne potrebe otrok z avtizmom, senzorne
prilagoditve, oz. senzorna dieta otroka z avtizmom). Izvedba na daljavo: 26.10.2023 od
18:00 do 19:30 in 9.11.2023 od 18:00 do 19:30. – Korošec Zavšek Sabina

Razlikovanje med napadom trme in težavami v vedenju zaradi stiske (specifično vedenje
otroka z avtizmom: trma ali čustveni zlom zaradi stiske in ukrepanje zaposlenih v VIZ v
tovrstnih situacijah). Izvedba na daljavo: 16.11.2023 od 18:00 do 18:45. – Korošec Zavšek Sabina

Socialne veščine otrok z avtizmom (pomen učenja socialnih veščin, konkretne strategije in
pristopi). Izvedba na daljavo: 16.11.2023 od 18:45 do 20:15. – Korošec Zavšek Sabina

Priprava in uporaba strukture pri delu z otrokom z avtizmom (uporaba pristopov
strukturiranega poučevanja otrok z avtizmom). Izvedba na daljavo: 23. 11.2023 od 18:00 do
20:15.  – Žnidarko Barbara

Fleksibilnost razmišljanja in vizualno zaznavanje otrok z avtizmom (spretnost
fleksibilnega razmišljanja in vizualnega zaznavanja). Izvedba na daljavo: 30. 11.2023 od
18:00 do 19:30. – Žnidarko Barbara

Vzpostavitev podpornega okolja za učenje otrok in mladostnikov z avtizmom (izzivi otrok in
mlad. z avtizmom, načrtovanje in zagotavljanje ustrezne podpore: individ., diferenc.,
personal., priprava in izvajanje IP in prilagoditev, prepoznavanje in razvijanje nadarjenosti,
močnih področij in interesov; senzibilizacija vrstniške skupine in širšega okolja v katerega je
otrok vključen v VIZ). Izvedba na daljavo 7. in 14.12.2023 od 18.00 do 19:30. – Kranjc Janja

Analiza vedenja (opazovanje in analiza otrokovega specifičnega vedenja, spremljanje lastnih
odzivov in načrtovanje nadaljnjega dela). Izvedba na daljavo 21.12.2023 od 18:00 do 19:30.
– Kranjc Janja

Obravnava situacijsko neustreznih vedenj (možni vzroki za neustrezna vedenja in strategije
reševanja – reševanje konkretnih primerov). Izvedba na daljavo: 4.1.2024 od 18:00 do 20:15.
– Žnidarko Barbara

Podporna in nadomestna komunikacija (prilagajanje komunikacije otrokom, ki ne
uporabljajo govora kot sredstva sporazumevanja). Izvedba na daljavo: 4.1.2024 od 18:00 do
20:15. – Žnidarko Barbara

Timsko sodelovanje vseh deležnikov v procesu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov
z avtizmom (spremljevalec, učitelj, vzgojitelj, svetovalni delavec, izvajalci DSP, vodstvo
vrtca/šole, administrativno tehnično osebje in zunanje institucije ter starši). Izvedba na
daljavo 11.1.2024 od 18:00 do 19:30. – Kranjc Janja

Delo s starši (mehanizmi dobrega sodelovanja s starši in prepoznavanje lastnih vedenjskih
vzorcev pri vodenju dialoga s starši, načrtovanje timskih srečanj). Izvedba na daljavo:
18.1.2024 od 18:00 do 19:30 – Korošec Zavšek Sabina

Supervizijska srečanja na daljavo (spremljanje dela udeležencev: obravnava aktualne
problematike pri delu z otrokom/mladostnikom z avtizmom, odprtih vprašanj v procesu
timskega sodelovanja).Izvedba na daljavo.Termini predavanj in supervizij so na povezavi

https://docs.google.com/document/d/1itnq1ggut3EU0AoTAjErMDXnscuJPnzH/edit?usp=sh
aring&ouid=112063353824384758987&rtp

Do potrdila so upravičeni tisti udeležnci ,ki so udeležni na predavanjih in supervizijskih srečanjih vsaj 80 %, oz. 30 ur.

Vabljeni!

Zveza za avtizem Slovenije

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This