K sodelovanju vabimo osnovno šolo, ki bi rada pridobila naziv SAM prijazna šola 2024.

Program SAM prijazna šola poteka v okviru projekta Avtizem – SAM  z drugimi III.

Z izvedbo tega programa želimo otrokom z avtizmom omogočiti boljšo izobraževalno izkušnjo, šoli pa boljšo organizacijo spodbudnega vzgojno – izobraževalnega okolja za otroka z avtizmom, ki je vključen v proces inkluzivnega izobraževanja v osnovni šoli.

Zato smo oblikovali program, ki ga financira Ministrstvo za zdravje in kriterije, ki jih šola mora izpolnjevati, da pridobi naziv SAM prijazna šola.

Pogoji za sodelovanje:

 • šola ima v šolskem letu 2023 / 2024 vključenega vsaj enega učenca z diagnozo avtizem;
 • šola je pripravljena izpolniti vse kriterije, ki jih je sprejel strokovni svet Zveze za avtizem Slovenije za pridobitev naslova SAM prijazna šola;
 • šola se obveže, da bo organizirala aktivnosti po programu SAM prijazna šola, ki ga brezplačno izvede Zveza za avtizem Slovenije.

V letu 2024 bomo v program SAM prijazna šola vključili 1 osnovno šolo.

Kriteriji za pridobitev naziva SAM prijazna šola

 1. Šola, v katero je otrok vključen, ima ustrezno vzpostavljeno strukturo in vizualno podporo (označene učilnice, ostali prostori na šoli, pripomočki v razredu, sistem nadomeščanj …).
 2. Otrok z avtizmom ima možnost umika v vnaprej določen prostor/kotiček, z namenom, da se umiri.
 3. Strokovna skupina na šoli izmed sebe določi osebo, ki bo otroku vnaprej napovedala morebitne spremembe v dnevni rutini. Strokovna skupina določi tudi kdo izmed članov bo otroka pripravil na dneve dejavnosti, šolo v naravi itd.
 4. Pri dejavnostih, ki potekajo izven šole (dnevi dejavnosti, šola v naravi …) so vsi učitelji in spremljevalci seznanjeni z značilnostmi otroka z avtizmom.
 5. V kolikor ima otrok z avtizmom spremljevalca, ima spremljevalec V. ali višjo stopnjo izobrazbe. Spremljevalec je opravil ali bo v tem letu opravil strokovno izpopolnjevanje za spremljevalca otroka z avtizmom.
 6. Spremljevalec se udeležuje srečanj strokovne skupine in razgovorov s starši otroka z avtizmom. Aktivno s predlogi sodeluje v strokovni skupini na šoli. Njegovo delo spremljata vodja strokovne skupine in razrednik.
 7. Učiteljski zbor na šoli je seznanjen s prilagoditvami, ki jih je otrok z avtizmom deležen ter jih, glede na potrebe otroka, sproti uvaja v šolsko delo.
 8. Člani strokovne skupine (vsi ali vaj eden član) so v rednem in proaktivnem dialogu s starši otroka z avtizmom, vsaj enkrat na mesec.
 9. Celoten kolektiv šole (tudi administrativno-tehnično osebje) opravi izobraževanje o avtizmu (vsaj 4 urno izobraževanje). Izobraževanje se obnavlja vsakih 5 let.
 10. Sošolci otroka z avtizmom so seznanjeni z značilnostmi otrok z avtizmom in s funkcioniranjem njihovega sošolca (vsaj 1 razredna ura/šolsko leto).
 11. Starši učencev v oddelku, v katerega je vključen otrok z avtizmom se imajo možnost udeležiti predavanja za starše. Predavanje vključuje temeljne vsebine: značilnosti otrok z avtizmom, prilagoditve, ki jih potrebuje otrok z avtizmom, pomen vključevanja otroka z avtizmom v družbo vrstnikov – pomen rojstnih dni in zabav povezanih z njimi, pomoč pri šolskem delu, orientaciji po šoli itd. V kolikor se tekom šolanja otroka z avtizmom oddelki na novo organizirajo, se izobraževanje ponovno organizira za starše novih sošolcev.
 12. Otrok z avtizmom opredeli 2 aktivnosti, ki sta mu všeč in s katerima se želi v šoli ukvarjati.
 13. Otrok z avtizmom ima v svojem individualiziranem programu opredeljena močna področja in za vsako področje načrt dejavnosti, s katerimi to področje razvija.

V kolikor šola znotraj enega leta izpolnjuje te pogoje, se jim na koncu leta podelita  zastava in priznanje SAM prijazna šola. Izpolnjevanje pogojev šola dokazuje z zapisniki srečanj, listami prisotnosti izobraževanj, pripravami na VIZ delo …

Brezplačna predavanja  v okviru tega programa se bodo izvedla maja 2024. Predavanja in delavnice bo izvedla Sabina Korošec Zavšek:

 • predavanje za vse zaposlene (tudi tehnični kader – kuharice, hišnik) v obsegu 6 pedagoških ur;
 • predavanje za starše vrstnikov v obsegu 2 pedagoških ur;
 • razredna ura za vrstnike.

Zainteresirane šole izkažejo svoj interes za sodelovanje T U K A J najkasneje do 22. 4. 2024. O izbiri oz. neizbiri šole bomo vse zainteresirane šole obvestili 26.4.2024.

 

Pin It on Pinterest

Share This