Zveza za avtizem je bila spomladi 2020 izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022. S tem smo za naš program »Avtizem  – SAM z drugimi II«, ki je nadaljevanje in nadgradnja našega prvega projekta Avtizem SAM z drugimi, pridobili 99.000 eur za izvajanje dejavnosti od 1.4.2020 do 15.11.2022. Financer programa je Ministrstvo za zdravje. Projekt se v teh dneh zaključuje. Naredili smo podroben pregled vsega, kar smo v teh letih v okviru projekta izvajali, in tega res ni bilo malo. Kljub epidemiji in z njo povezanim zaprtjem države, ki nas je ujela ravno ob začetku izvajanja projekta, smo program uspešno realizirali s pomočjo notranjih kadrovskih virov, s pomočjo projektnih partnerjev in zunanjih izvajalcev, deloma pa tudi s prostovoljnim delom.

Naj naštejemo nekaj dejavnosti, ki smo jih izvajali:

 • Urejali in vzdrževali smo spletno stran   – za potrebe projekta smo pripravili 58 objav (kar 28 več od načrtovanega kazalnika).
 • Za potrebe obveščanja o naših načrtovanih ali izvedenih aktivnostih smo urejali in ves čas posodabljali prispevke tudi na naši FB strani projekta : pripravili smo 139 objav (19 več od načrtovanih) in pridobili 2.606 sledilcev.
 • Za potrebe promocije projekta smo pripravljali različna promocijska gradiva – zaradi epidemije smo od načrtovanih tiskanih gradiv prešli na različna elektronska gradiva.
 • Izvedli smo našo tradicionalno SAM tržnico, kjer smo od načrtovane izvedbe v živo prešli na »hibridno« izvedbo. Namesto načrtovanega enega dogodka, smo izvedli kar dva: del smo izvedli v celoti spletno v soboto, 2.aprila 2022. Namen dogodka je bilo informiranje staršev, družin in odraslih z avtizmom ter laične javnosti o projektu in drugih aktivnostih, ki se izvajajo pri Zvezi za avtizem Slovenije in njenih članicah. Prav tako je bil namen tržnice informirati družine in strokovne delavce o možnostih za obravnavo otroka, mladostnika ali odrasle osebe z avtizmom. Drugi del SAM tržnice smo izvedli »hibridno« kot okroglo mizo z naslovom »Avtizem in hrana«, ki smo jo sočasno izvedli v živo in spletno v soboto, 7.5.2022. Z dogodkom smo si drznili odstreti nekaj tančic iz te teme – o prehrani otrok z avtizmom, dietah, prehranskih dodatkih, o tem, na podlagi česa izbrati prava živila za otroka … Še posebej ponosni smo, ker smo k mikrofonu povabili kompetentne sogovornike za obravnavano temo.  Skupaj se je obeh dogodkov udeležilo 211 udeležencev (kar 161 udeležencev več kot smo načrtovali). Več pa lahko izveste na tej povezavi: https://www.zveza-avtizem.eu/2022/05/07/avtizem-hrana-predavanje-okrogla-miza-7-5-2022/
 • Z namenom ozaveščanja smo načrtovali izvedbo 3 dogodkov SAM ravnatelj za ravnatelje vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Vse dogodke smo tudi izvedli. Žal ugotavljamo, da je zanimanja za to temo med ravnatelji (pre)malo, dopuščamo pa tudi možnost, da naše elektronsko obveščanje ni prišlo v prave poštne predale. Udeležba na vseh treh dogodkih je bila 21 udeležencev (načrtovali smo vsaj 30 ravnateljev).
 • Načrtovali in izvedli smo več različnih dejavnosti za otroke z avtizmom in njihove družine, tudi sorojence:

SAM starši, kjer smo izvajali različne podporne storitve za starše v živo in na daljavo. Skupaj smo izvedli 65 delavnic za starše in vanje vključili 65 različnih staršev (sodelovanje smo omogočili kar 22 več staršem kot smo načrtovali).

V tem projektu smo prvič ponudili aktivnosti za sorojence otrok z avtizmom. Ker smo izvajali srečanja, ki smo jih poimenovali Nisem SAM izključno v živo, smo zaradi epidemije izvedli manj srečanj kot smo načrtovali. Manj je bilo tudi vključenih sovrstnikov, kot smo načrtovali, kar nas preseneča, saj menimo, da je sorojencem potrebno nameniti več pozornosti in jih podpreti v izražanju občutkov, s katerimi se soočajo kot sorojenci  brata ali sestre z avtizmom in izzivov, ki jih avtizem prinaša v družino. (V eno skupino so bili vključeni 4 sorojenci, načrtovano pa je bilo, da jih bomo vključili v 2 skupini po 10 sorojencev.) Morda bo potrebno tej temi in ozaveščanju staršev v prihodnosti nameniti še več pozornosti.

V dejavnosti SAM družina smo izvajali različne storitve, ki so bile namenjene celotni družini, saj javni sistem večinoma obravnava samo otroke z avtizmom, družina pa ostaja brez pomoči. Ker se zavedamo pomena podpore celotni družini, smo v program SAM družina vključili 87 družin in zanje izvedli 447 dogodkov (kar 13 družin in 19 dogodkov več kot smo načrtovali).

Za spodbujanje družin za aktivno preživljanje prostega časa smo v projektu pripravili dejavnost Aktivna SAM družina, kjer smo izvajali dve dejavnosti v naravi – preživljanje prostega časa za vso družino ob konju, kjer je bil obisk skladen z načrtovanimi vrednostmi: 72 delavnic za 18 družin. Poleg tega smo vsako leto, torej trikrat, popeljali družine  v hribe, na prelepo Zelenico. Pri tem smo imeli podporo in pomoč planinskih vodnikov Planinskega društva Tržič, ki so vso organizacijo in vsa planinska vodenja opravili prostovoljno, za kar se jim na tem mestu še enkrat iskreno zahvaljujemo.  Pohodov se je v vseh treh letih udeležilo 13 družin (načrtovana vrednost pa je bila 30 družin).

Iz evalvacije, ki smo jo izvedli v spletni aplikaciji Enka razberemo veliko zadovoljstvo v projekt vključenih staršev za vse, kar smo jim v tem projektu ponudili. Vsi udeleženi starši (100%) pohvalijo odnos izvajalcev do staršev in otrok, od tega jih kar 91 % meni, da smo to opravili odlično. Prav tako jih 99 % meni, da so jim bile ponujene primerne vsebine. Še posebej pa so ideje, ki so jih zapisali v evalvaciji, kakšna so še njihova pričakovanja, kar bomo upoštevali v naših naslednjih prijavah na razpise. Hvala vsem udeležencem, ki so se odzvali na naše povabilo k evalvaciji in so odgovorili na naša vprašanja.

 • Velik del projektnih aktivnosti je bil povezan z organizacijo in izvedbo raznih predavanj:

SAM?, Mali SAM v vrtcu, SAM v šoli, SAM v srednji šoli in Metode dela z otroki s SAM, v katera smo vključevali laično javnost, starše otrok z avtizmom, zaposlene v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, študente in drugo zainteresirano javnost. V programu SAM prijazna šola smo poleg zaposlenih na šoli vključili tudi starše sovrstnikov otrok z avtizmom in sovrstnike otrok z avtizmom. Dve šoli sta prejeli naziv SAM prijazna šola (OŠ Ljubno in OŠ Rodica v Domžalah).  Prvič pa smo izvedli tudi predavanji za osebje pediatričnih ambulant in osebje otroških zobozdravstvenih ambulant. Skupaj smo v 20 predavanjih in izobraževanjih, ki smo jih izvedli, vključili 792 udeležencev (izvedli smo 3 dogodke več in vključili 442 udeležencev več, kot smo načrtovali, saj nam je izobraževanje na daljavo, s katerimi smo pričeli zaradi epidemije, omogočilo večje število udeležencev). Iz evalvacije, ki smo jo izvedli ugotavljamo veliko zadovoljstvo udeležencev z našimi predavanji in predvsem veliko potrebo po dodatnih znanjih. Veseli nas, da se strokovni delavci v vzgojno izobraževalnih institucijah odzivajo v tako velikem številu.

 • Že več let vsako leto ob 2.aprilu, ko je svetovni dan zavedanja o avtizmu izvajamo akcijo Modri SAM, ki je v osnovi bila akcija pohoda z modrimi baloni po mestnih središčih. Ker nam je epidemija že kar prvo leto izvajanja projekta to onemogočila, smo prešli na spletno izvedbo, jo tekom trajanja projekta še dodatno razvijali, saj smo ugotovili, da lahko z drugačnim pristopom nagovorimo in aktivno vključimo več vrstnikov. Ozaveščeni vrstniki so namreč zelo pomembni za boljšo integracijo otroka z avtizmom. Tako smo  v skupno 9 dogodkov aktivno vključili 1776 otrok in strokovnih delavcev v vzgojno izobraževalnih institucijah. Nastala je čudovita spletna galerija izdelkov, več pa izveste tukaj: https://www.zveza-avtizem.eu/2022/05/11/galerija-modri-sam/
 • Sredstva, ki jih prejmemo za projekt nam omogočajo tudi plačilo članarine v mednarodni organizaciji Autism Europe. Naša prostovoljka Barbara Žnidarko se aktivno udeležuje srečanj in akcij v okviru te organizacije, kjer nas zastopa v upravnem odboru. Ena od takšnih akcij je bila tudi akcija I can learn, I can work
 • Že več let brezplačno svetujemo staršem in strokovnim delavcem na naši telefonski liniji SAM FON. Opravili smo vsaj 50 brezplačnih svetovanj, kar je vsaj 10 več od načrtovane vrednosti.
 • Zelo pomembna naloga Zveze za avtizem je zagovorništvo – urejanje več pravic otrok, mladostnikov in odraslih z avtizmom. V času izvajanja tega projekta smo bili zelo aktivni na tem področju. Kljub epidemiji smo izvedli več obiskov pri varuhu človekovih pravic, pri predstavnikih političnih strank, sprožili smo pobudo za spremembo 10.člena ZUOPP, ki bi otrokom z avtizmom doprinesla pravico do stalnega spremljevalca, organizirali smo okrogle mize, sodelovali z mediji, pripravljali gradiva, predstavili problematiko v državnem zboru, pisali dopise ministrstvom. Izvedli smo 11 takšnih aktivnosti, kar je kar 8 več od načrtovanih.
 • Vrtci in šole potrebujejo veliko podpore pri vključevanju otrok z avtizmom, saj se vsakodnevno srečujejo z izzivi, za katera imajo dostikrat premalo znanj in izkušenj. V Sloveniji nimamo sistemsko urejene učinkovite podpore vrtcem in šolam, zato smo to aktivnost načrtovali v projektu. Ker so bile potrebe večje, kot smo načrtovali, nismo zavrnili nobenega vrtca in nobene šole, ki nas je za podporo zaprosila. Svetovanje (na terenu ali spletno) smo tako izvedli 14 krat za 11 institucij, kar je 8 dogodkov in 5 institucij več, kot smo načrtovali.

S ponosom lahko pogledamo na opravljeno delo in z gotovostjo lahko trdimo, da so bila prejeta sredstva v višini 99.000 eur strokovno in učinkovito porabljena.

Želimo si, da bi storitve, ki jih izvajamo projektno, postale del sistema, saj projektni način izvajanja ne zagotavlja stalnosti  –  namreč, izvajanje je tako preveč odvisno od razpoložljivosti javnih razpisov, od njihovih kriterijev, od izbire na razpisih. Dogaja se, da ko se projekt zaključi, zazeva praznina, ki jo najbolj občutijo tisti, ki so jim dejavnosti namenjene. Zagotavljanje pravic in podpora ranljivim skupinam mora biti del javnega sistema.

Zahvaljujemo se vsem, ki so z nami prehodili to pot: Ministrstvu za zdravje in skrbnici pogodbe, vsem izvajalcem izvedenih dejavnosti in projektnim partnerjem, medijem, ki so prisluhnili naši zgodbi, še posebej pa vsem, ki so delo v projektu opravili prostovoljno – vodnikom Planinskega društva Tržič, vsem sogovornikom naših okroglih miz, Barbari Žnidarko za večletno sodelovanje z Autism Europe, drugim predstavnicam članic Zveze, ki so prostovoljno pomagale pri organizaciji in izvedbi nekaterih aktivnosti (Nevenka Kavkler, Patricija Lovišček, Nina Korošec, Teja Oblak  in drugi). Prostovoljno izvaja dejavnosti in opravlja delo vodje projekta  od 1.septembra 2022 dalje do zaključka projekta tudi Sabina Korošec Zavšek.

Seveda se zahvaljujemo tudi vsem udeležencem projekta Avtizem SAM z drugimi II za zaupanje, da ste nas izbrali in se vključili v ponujene dejavnosti.

Smo v pričakovanju rezultatov razpisa, kamor smo se s projektom Avtizem SAM  z drugimi III prijavili junija 2022 in se v primeru, da bomo na razpisu izbrani, veselimo vnovičnega sodelovanja in novih programov, ki smo jih načrtovali v prijavi.  Zato vas vabimo, da spremljate objave v zavihku aktualno na naši spletni strani. Prav tako vabljeni, da spremljate FB stran projekta, ki se bo v primeru izbire na razpisu preimenovala v Avtizem SAM z drugimi III. Naj torej ta konec ne pomeni konec, temveč le nov začetek.

Program Avtizem SAM z drugimi II je sofinanciralo Ministrstvo za zdravje. Vse storitve v programu so bile za udeležence brezplačne. 

Pin It on Pinterest

Share This